Navigace

Obsah

Zpět

usnesení č. 22 ze dne 18.9.2017

USNESENÍ

ZE   ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

KONANÉHO  VE  ZVOLI  DNE  18.9. 2017

Zastupitelstvo obce se na svém 22. zasedání usneslo takto:

 

 Schválilo následující pořad jednání:

1. Schválení programu a kontrola usnesení ze dne 26.6.2017

2. Projednání a schválení způsobu ocenění pozemků v majetku obce po pozemkových

             úpravách

3. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí

mezi Obcí Rájec jako stranou budoucí oprávněnou a Obcí Zvole jako stranou budoucí povinnou ze služebnosti.

4. Projednání a schválení pronájmu zemědělských pozemků

5. Projednání a schválení hromadných rozpočtových opatření

6. Projednání a schválení výběrového řízení na přípojky k RD č.p. 170

7. Projednání a schválení majetkoprávních záležitostí

7.1. Kupní smlouva o převodu pozemků do majetku obce

7.2. Kupní smlouva o převodu stavby do majetku obce

7.3. Smlouva o podmínkách napojení a realizaci plynárenského zařízení

7.4. Pronájem pozemků společnosti EUROVIA

8. Různé

 

 Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z 21. zasedání                 zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2017

          

2.   Zastupitelstvo obce schválilo inventuru a ocenění pozemků nabytých po pozemkových úpravách zpracovanou oceňovací metodou společností REAL SOFT. Celková hodnota pozemků v majetku obce po pozemkové úpravě činí Kč 15.737.722,70. 

 

3.   Zastupitelstvo obce schválilo obsah smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě obecní kanalizace na pozemku pč. 2824 v k.ú. Zvole  u Zábřeha a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě obecní kanalizace na pozemku p.č. 2892  mezi Obcí Rájec jako stranou budoucí oprávněnou a Obcí Zvole jako stranou budoucí povinnou ze služebnosti.

 

4.         Zastupitelstvo obce schválilo na základě zveřejněného záměru o pronájmu pozemků dle přiloženého seznamu ze dne 26.6.2017 a na základě posouzení nabídek společnosti FERRY – agro s.r.o. Krnov a Dubické zemědělské a.s. Dubicko pronajmout pozemky Dubické zemědělské a.s. Dubicko, která nabídla vyšší cenu. Zastupitelstvo obce tímto schválilo Dodatek č. 1154/2000 ke smlouvě o pronájmu pozemků č. 1341/2000 s Dubickou zemědělskou a.s. za cenu 3.751 Kč/ha a rok.

 

5.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí hromadná rozpočtová opatření starosty obce č. 8/2017 ze dne ze dne 28.6.2017, č. 9/2017 ze dne 10.7.2017, č. 10/2017 ze dne 14.8.2017 a č. 11/2017 ze dne 25.8.2017. Zastupitelstvo obce dále schválilo hromadné rozpočtové opatření č. 12/2017.

 

 

6.   Zastupitelstvo obce schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 170. Náklady na veřejnou část přípojek hradí Obec Zvole, náklady částí přípojek na pozemcích vlastníka připojované nemovitosti hradí tento vlastník. Předpokládané náklady obce na kanalizační přípojku jsou 259 tis. Kč bez DPH, na vodovodní přípojku 135 tis. Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce organizací výběrového řízení včetně jmenování členů výběrové komise a podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

 

7.1   Zastupitelstvo obce schválilo obsah kupní smlouvy převodu vlastnictví

k nemovitostem mezi Obcí Zvole jako stranou kupující a paní Hanou Kolčavovou jako stranou prodávající, jejímž předmětem je převod pozemků p.č. 1320/43, p.č. 1320/41 a p.č. st. 206/2 do majetku Obce Zvole. Kupní cena 300,-- Kč/m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s výše uvedeným obsahem

 

7.2    Zastupitelstvo obce schválilo nabytí nemovitých věcí, tj. zemědělské stavby bez čp/ev na pozemku p.č. st. 206/2 a p.č. 1320/43, za podmínek dle kupní smlouvy mezi Zemědělským družstvem Dubicko jako stranou prodávající a Obcí Zvole jako stranou kupující. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku Ing. Josefa Straky. V případě vyšší odhadní ceny než Kč 600.000,-- bude cena za nemovitost ve sjednané výši Kč 600.000,-Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podpisem smlouvy za výše uvedených podmínek.

 

7.3    Zastupitelstvo schválilo obsah smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi Obcí Zvole a společností GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, jako budoucím nájemcem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s výše uvedeným obsahem.

 

7.4    Zastupitelstvo na základě zveřejněného záměru o pronájmu pozemků dle přiloženého seznamu ze dne 26.6.2017 schválilo pronájem částí pozemků p.č. 1995 o výměře 916 m2, p.č. 2895 o výměře 1020 m2 a p.č. 1954 o výměře 723 m2 v k.ú. Zvole u Zábřeha společnosti EUROVIA pro účely dočasné deponie zeminy za cenu

Kč 4,-- Kč/m2 a rok. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o pronájmu. 

 

 

 

 

 

Starosta:                     Ing. Josef Najman

 

Místostarosta:             Mgr. Radek Kól

 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Václav Keprt

 

                                    Pavel Zatloukal

 

 

Zapsal 18.9. 2017       Mgr. Radek Kól

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

Vyvěšeno: 26. 9. 2017

Datum sejmutí: 12. 10. 2017

Zpět