Navigace

Obsah

Zpět

usnesení č. 21 ze dne 26.6.2017

USNESENÍ

ZE    ZASEDÁNÍ       ZASTUPITELSTVA    OBCE

KONANÉHO  VE  ZVOLI  DNE  26.6. 2017

 

Zastupitelstvo obce se na svém 21. zasedání usneslo takto:

 

 Schválilo následující pořad jednání:

1. Schválení programu a kontrola usnesení ze dne 3.5.2017

2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Zvole za rok 2016

3. Projednání a schválení účetní závěrky obce Zvole za rok 2016

4. Projednání a schválení účetní závěrky příspěvkové organizace a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016

5. Projednání a schválení hromadných rozpočtových opatření

6. Projednání a schválení priorit při realizaci komplexních pozemkových úprav v obci Zvole

7. Projednání a schválení dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru z 27.5.2010

8. Projednání a schválení výjimek z počtu žáku ZŠ a MŠ Zvole 

9. Projednání a schválení majetkoprávních záležitostí

10. Různé
10.1. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na dětské hřiště

10.2. Projednání a schválení pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření

 

Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. 5. 2017

          

2.         Zastupitelstvo obce schválilo dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, závěrečný účet obce Zvole za rok 2016, zprávu o přezkoumání hospodaření obce Zvole za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

3.         Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v návaznosti na § 4 odst. 8, písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,  schválilo účetní závěrku obce Zvole za rok 2016.

 

4.         Zastupitelstvo  schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Zvole za rok 2016. Současně schválilo ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Zvole za rok 2016, a to takto: příděl rezervnímu fondu Kč 25.636,50, příděl fondu odměn Kč 214.444,86.

 

5.         Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí hromadná rozpočtová opatření starosty obce č. 5/2017, 6/2017 a schválilo hromadné rozpočtové opatření č. 7/2017.

 

6.         Zastupitelstvo obce schválilo priority při realizaci komplexních pozemkových úprav doporučené a schválené sborem zástupců dne 29.6.2011:

 

1.Vybudování dvou retenčních nádrží  - lokalita „Vranová“ a „Ovčáry “

            a vybudování drátokamenných přehrádek - potok „Mezi doly “  

      2.   Vybudování polních cest VC 09, VC 08, VC 11 lokalita „ Drchovy“

           a „Na cihelně“  - kolem retenční nádrže č. 2  

      3.   Polní cesta VC 21 „ Pobucká “ a VC 16 „ Hliny “  

            4.  Polní cesta VC 23 „ Luhy za dráhou “, VC 05 a VC 06 „ Háje a Rybníky “

 

 

7.         Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru

č. 0283496439 ze dne 27.5.2010 spočívající ve změně výše částky, nad kterou Obec Zvole nesmí uskutečnit  bez souhlasu banky žádné investice, opravy a udržování. Kumulativní výše částky se mění z 600.000,-- Kč na 2.000.000,-- Kč.  Dále schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0430084419 ze dne 29.6.2016 spočívající v prodloužení termínu pro předložení  bance výpisu z KN nebo výstupu z informačního systému KN s vyznačením vkladu vlastnického práva k nemovitostem.

 

8.                     Zastupitelstvo obce schválilo výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného školským zákonem a prováděcími právními předpisy pro školní rok 2017/2018 v rozsahu 1 žáka. Obec Zvole se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem, pro školní rok 2017/2018.

Zastupitelstvo obce schválilo výjimku z nejnižšího počtu dětí v mateřské škole v rozsahu 1 dítěte pro školní rok 2017/2018. Obec Zvole se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem, pro školní rok 2017/2018.

 

 

9.1       Zastupitelstvo obce posoudilo žádosti panaxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx s panem xxxxxxxxxx o odkoupení pozemků p.č. st. 197/4, p.č. st. 197/5 a části pozemku p.č. 1320/66 dle GP č. 809-114/2016 nově označeného jako p.č. 1320/73, to vše v k.ú. Zvole u Zábřeha. Po posouzení podnikatelských záměrů žadatelů a s ohledem na schválený územní plán obce Zvole a koncepci rozvoje obce Zvole rozhodlo odprodat pozemky p.č. st. 197/4, p.č. st. 197/5 a část pozemku p.č. 1320/66 dle GP č. 809-114/2016 nově označeného jako p.č. 1320/73, to vše v k.ú. Zvole u Zábřeha žadatelům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

9.2.      Zastupitelstvo obce  schválilo obsah

A. Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, kterou

-prodávající xxxxxxxxxxxxxx pozemek p.č. 1320/65 o výměře 848 m2 dle GP č. 809-114/2016 vzniklý rozdělením původního pozemku  p.č. 1320/65 

-prodávající manželé xxxxxxxxxxxxxxx pozemek p.č. 1320/69 o výměře 1071 m2 dle GP  č. 809-114/2016  vzniklý rozdělením původního pozemku p.č. 1320/69

-prodávající xxxxxxxxxxxxxxxxx pozemek p.č. st. 328 o výměře 140 m2,  pozemek p.č. 1320/2 o výměře 1510 m2  dle GP č. 815-9/2017 vzniklý rozdělením původního pozemku p.č. 1320/2, dále pozemek p.č. 1320/81 o výměře 15 m2 dle GP č. 815-9/2017 vzniklý oddělením z původního pozemku p.č. 1320/2  a dále pozemek p.č. 2970 o výměře 382 m2 dle GP č. 815-9/2017 vzniklý z části zaniklého pozemku p.č. st. 206/1, to vše v k.ú. Zvole u Zábřeha, prodávají straně kupující, kterou je Obec Zvole.

             Kupní cena činí 150,-- Kč za m2 každého předmětného pozemku.

 

B.        Kupní smlouvy, kterou prodávající Obec Zvole prodává nemovitosti,  tedy pozemek p.č. 1320/73 o výměře 1065 m2 dle GP č. 809-114/2016 vzniklý oddělením od původního pozemku p.č. 1320/66  a dále pozemek p.č. st. 197/4 o výměře 484 m2 a pozemek p.č. st. 197/5 o výměře 59 m2, to vše v k.ú. Zvole u Zábřeha kupujícím, kterými jsou xxxxxxxxxxxxxxxx.

             Kupní cena činí 150,-- Kč + 21% DPH za m2 každého předmětného                            pozemku.

 

C. Smlouvy o zřízení služebnosti, kterou xxxxxxxxxxxxx jako strana oprávněná ze služebnosti nabývají právo ze služebnosti spočívající v používání studny na pozemku p.č. st. 328 v k.ú. Zvole u Zábřeha za sjednaných podmínek a za  jednorázovou úplatu Kč 3.000,--.

 

10.1     Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek 2. kola výběrového řízení na zakázku „Dětské hřiště v obci Zvole“, která bude spolufinancovaná z MMR.  Vítězným uchazečem je firma YGGDRASILMONT s.r.o., Truhlářská 1520/23, Praha. Cena zakázky Kč 494.285,-- vč. DPH. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 

 

10.2.    Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření usnesení č. 20.1. ze dne 26.5.2014. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu:

-změny spočívající ve zvýšení nebo snížení jednotlivých položek rozpočtové skladby dle rozpisu rozpočtu max. do výše 100.000,-- Kč v rámci jedné položky   a jednoho paragrafu rozpočtové skladby (dle usn. č. 20.1. z 26.5.2014)

-nebo změny spočívající v přesunu prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci jednoho paragrafu max. do výše 200.000,-- Kč 

-změny spočívající v zapojení přijatého transferu do rozpočtu obce na základě platného rozhodnutí vydaného poskytovatelem dotace nebo platné smlouvy s poskytovatelem dotace.

 

 

 

 

 

Starosta:                     Ing. Josef Najman

 

Místostarosta:             Mgr. Radek Kól

 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Václav Keprt

 

                                    Miroslav Šafář

 

 

Zapsal 26.6. 2017       Mgr. Radek Kól

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 6. 2017

Datum sejmutí: 15. 7. 2017

Zpět